Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Het raadslid

 

Nederland kent sinds 1 januari 2017 388 gemeenten die allen worden bestuurd door de gemeenteraad als algemeen bestuur en een college van burgemeester en wethouders als dagelijks bestuur. De gemeenteraden in deze 388 gemeenten variëren in grootte van 9 tot 45 raadsleden. In totaal zijn er ruim 8.900 gemeenteraadsleden in Nederland. De raadsleden vormen in hun gemeente de gemeenteraad die als hoogste bestuursorgaan aangeeft wat er nodig is (kaderstelling), er op toeziet of alles wordt gedaan zoals is afgesproken (controleren) en die in gezamenlijkheid de belangen van de inwoners behartigt en vertegenwoordigt (volksvertegenwoordiging).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Vooral zaken die dicht bij de inwoners staan, worden steeds meer aan gemeenten toevertrouwd. Sinds 2015 is de gemeente bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de (jeugd)zorg, participatie en ondersteuning. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de directe leefomgeving, de uitgifte van rijbewijzen en paspoorten, de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning, de werkloosheidswet en de bijstand.

Gekozen raadsleden

Raadsleden worden eens in de vier jaar door de inwoners van een gemeente tot raadslid gekozen. Een raadslid is inwoner van de gemeente. Raadslid kun je alleen worden wanneer je als kandidaat op de officiële kandidatenlijst staat die enkele weken voor de raadsverkiezingen is vastgesteld en bekend gemaakt is als kieslijst. Om als kandidaat verkiesbaar te worden, zijn er grofweg twee mogelijkheden. De ene is via een zogeheten lijst van personen die zich verkiesbaar stellen en die door een groep inwoners wordt opgesteld. De andere, het meest voorkomende, is via een lijst van inwoners die door politieke partijen – landelijk of lokaal - in de gemeente zijn opgesteld en waar lidmaatschap van de politieke partij in de regel voorwaarde is. Alleen personen die op deze kieslijsten staan, kunnen raadslid worden. Ook als er nieuwe raadsleden gezocht worden tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad, bijvoorbeeld omdat een raadslid tot wethouder wordt benoemd of omdat hij of zij tussentijds vertrekt, moet het nieuwe raadslid in ieder geval vermeld staan op de kieslijst die voor de verkiezingen is vastgesteld. De zittingsduur van de gemeenteraad is in de regel vier jaar, soms – meestal als gevolg van herindelingsdiscussies – wat korter of wat langer. Het raadslidmaatschap is persoonlijk; bij een eventuele splitsing binnen de fractie, neemt het raadslid de zetel mee. Gekozenen van dezelfde lijst vormen in de gemeenteraad een fractie. Richtsnoer voor het politiek handelen als (lid van de) fractie is het verkiezingsprogramma van de lijst of politieke partij waaruit de fractie of het raadslid voortkomt.

Zie onderstaande kopjes voor meer informatie

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen