Nog
   

dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Het raadslid

Nederland kent sinds 1 januari 2016 390 gemeenten die allen worden bestuurd door de gemeenteraad als algemeen bestuur en een college van burgemeester en wethouders als dagelijks bestuur. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. Vooral zaken die dichtbij de inwoners staan, worden in toenemende mate aan de gemeenten toevertrouwd. Directe leefomgeving, uitgifte rijbewijzen en paspoorten, de welzijn- en werkloosheidwet en bijstand zijn hier voorbeelden van.

Gekozen raadsleden

Eens in de vier jaar worden de raadsleden door de inwoners van een gemeente gekozen. De verschillende politieke partijen in een gemeente stellen hiertoe een lijst van personen op, die voor het raadslidmaatschap gekozen willen worden. Alleen personen die op deze kieslijsten staan, kunnen raadslid worden. Ook als er nieuwe raadsleden gezocht worden tijdens de periode van vier jaar, bijvoorbeeld wegens vertrek van een zittend raadslid. Het raadslidmaatschap is persoonlijk; bij een eventuele splitsing binnen de fractie, neemt het raadslid de zetel mee. Gekozenen van dezelfde lijst vormen een fractie. Samen met deze fractie is er een verkiezingsprogramma als richtsnoer voor het politiek handelen.

In beginsel is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad, maar de raadsvergadering kan ook voorgezeten worden door een lid van de raad. Raadsleden hebben vaak verschillende ideeën en doelstellingen, omdat de raadsleden vertegenwoordiger zijn van verschillende landelijke en lokale politieke partijen.Tijdens openbare commissies en raadsvergaderingen komen de raadsleden tot door de meerderheid gedragen besluiten.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen