Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Informatie uit regio naar behoefte van raadsleden (afl. 21)

DEN HAAG – Raadsleden van de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven-Helmond voelen een grote afstand tot de regionale samenwerking. Voor een groot deel van de raadsleden is het onduidelijk wat ze aan de Metropoolregio hebben. De verstrekte informatie vanuit de regio, via diverse procedures en verantwoordingsdocumenten, lijkt niet te landen bij de raadsleden.

Om dit probleem op te lossen, moet de informatievoorziening vanuit de regio veel meer rekening houden met wat de behoefte aan informatie is van raadsleden. De Metropoolregio doet er ook verstandig aan om de twee raadsleden die voor elk van de 21 gemeenteraden actief zijn in de zogeheten Raadstafel21 te gebruiken als een soort van verbindingsofficieren om de informatie beter te vertalen naar de raden.
Dit staat in het eindrapport van adviesbureau Berenschot over de evaluatie van de tweejarige samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant als netwerkorganisatie in de Metropoolregio Eindhoven. De Metropoolregio werd gevormd nadat de wetgever een einde maakte aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en daarmee aan het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).

Selecteren op regionaal denken

Het rapport over de samenwerking in Zuidoost-Brabant komt op een moment dat in Den Haag bij de kabinetsformatie wordt gepleit voor meer regionale samenwerking op basis van het rapport “Maak Verschil”. In dit rapport van bestuurders en topambtenaren staat dat raadsleden voortaan moeten worden geselecteerd op het vermogen om te denken in het belang van de regio.

Regionale samenwerking is los zand
De onderzoekers van Berenschot oordelen hard over de regionale samenwerking. “Het onderlinge vertrouwen is beperkt. Er is weinig eensgezindheid. De door alle raden goedgekeurde regionale agenda is niet leidend voor de samenwerking. Er is geen gedeeld eigenaarschap van de regionale agenda. Er is geen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke uitvoering. De samenwerking in de Metropoolregio is los zand. Als er niet snel iets verandert, zal de samenwerking in de Metropoolregio afbrokkelen.’

Een derde van de raadsleden ontevreden
Het draagvlak voor de Metropoolregio onder colleges van burgemeester en wethouders en onder raadsleden is mager. Veruit de meeste colleges en een derde van de raadsleden is ontevreden. Drie colleges willen zelfs uit de Metropoolregio stappen.
De onderzoekers concluderen tegelijkertijd dat het ontbreekt aan verantwoording door het algemeen bestuur naar hun eigen colleges en raden over het gevoerde beleid. Een meevaller daarbij is dat de Metropoolregio voldoet aan zijn plichten tot verantwoording op basis van wet- en regelgeving.
Om de raadsleden beter te informeren, is de Raadstafel21, met twee raadsleden per gemeente, opgericht, maar deze worstelt met zijn rol en bevoegdheden. Het gaat dan met name over de vraag hoe de Raadstafel21 invulling moet geven aan de procesrol en hoe ver de Raadstafel21 moet gaan op inhoudelijk gebied.

Twee raadsleden per raad als verbindingsofficieren
De Berenschot-onderzoekers adviseren de 21 gemeenten om focus aan te brengen in hun regionale samenwerking en te kiezen voor economie, mobiliteit en ruimte. “Alles wat de Metropoolregio daarnaast aan thema’s oppakt, vertroebelt de focus”. Het regionale bestuur moet daarvoor de formele besluitvorming in handen krijgen, vinden de onderzoekers.
Zij roepen de gemeenteraden op, indien daar behoefte aan is, de afgevaardigde in het algemeen bestuur aan te spreken op het functioneren van de Metropoolregio. “Schep verder duidelijkheid over rol en verantwoordelijkheid van de Raadstafel21. Wij menen dat de Raadstafel21 zich dient te beperken tot het optimaliseren van de verbinding tussen de Metropoolregio en de raden”, aldus de onderzoekers van Berenschot in het eindrapport “Evaluatie Metropoolregio Eindhoven”.

Sleutel in handen van 21 gemeenteraden
Volgens de Eindhovense burgemeester John Jorritsma hebben de 21 gemeenteraden de sleutel in handen of de tijd voorbij is dat de Metropoolregio Eindhoven een tandeloze praatclub is. ,,Maar dan is het wel noodzakelijk dat de 21 gemeenteraden over hun eigen schaduw heen springen en vertegenwoordigers sturen die wel het mandaat hebben om gezamenlijk beslissingen te nemen die in het belang zijn van de regio", zegt Jorritsma in het Eindhovens Dagblad in reactie op de presentatie van het Berenschot-rapport.

Voor wie het gehele Berenschotrapport Evaluatie Metropoolregio Eindhoven wil lezen, klik hier.

Dit is de 21e aflevering in de serie In de ban van regionale samenwerking. Voor wie de vorige afleveringen wil lezen, klik hier.

Bron: Raadslid.Nu, de  Vereniging voor Raadsleden, 28  juni 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen