Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Raadslid als werkgever

De gemeenteraad heeft een rol als werkgever van de griffie(r) en bij de (her)benoeming van de burgemeester. Om deze rol goed te kunnen vervullen heeft Raadslid.Nu enkele instrumenten ontwikkeld om raadsleden hierbij te helpen.

1) Werkgever van de raadsgriffier en de griffie
De gemeenteraad – en daarmee  de raadsleden als collectief  – is werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers, zeg maar het secretariaat dat de gemeenteraad ondersteunt. In de regel fungeert een aantal raadsleden als werkgeverscommissie. De raad is daarmee verantwoordelijk voor de wijze waarop hij door de griffie wil worden ondersteund. De raad is daardoor ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid jegens de griffie.

Raadslid.Nu heeft raadsleden gevraagd te vertellen wat hun ervaringen zijn met de rol als werkgever in de eigen gemeente. In een 8-tal filmpjes wordt ingegaan op de werving van de griffier, de ondersteuning en samenstelling van de werkgeverscommissies, het informeren van de rest van de raad en de ontwikkeling van de griffier. De acht filmpjes over de diverse onderwerpen zijn via onderstaande links te bekijken:   


2) Werkgeverstool griffie(r) 
De wijze waarop de raad de werkgeversfunctie over de raadsgriffier en griffie kan invullen, is door Raadslid.Nu ook inzichtelijk gemaakt in een trappenschema. Afhankelijk van de vraag waar een gemeenteraad mee zit dient zij op basis van het schema een stap voorwaarts te zetten op de trap of eerst een stapje terug te doen. Het trappenschema biedt raadsleden niet alleen inzicht in de volgordelijkheid der dingen, maar biedt hen tevens een checklist. 

Raadsleden die lid zijn van Raadslid.Nu kunnen de complete werkgeverstool via deze link raadplegen. Raadsleden die geen lid zijn kunnen beperkt gebruik maken van enkele stappen van het instrument. 

3) Benoeming en herbenoeming van de burgemeester
De raad kiest materieel de burgemeester en beslist ook over de herbenoeming van de burgemeester. De raad is geen werkgever van de burgemeester maar voert wel regelmatig – als het kan een keer per jaar – periodiek overleg met de burgemeester over het functioneren van de burgemeester. In de regel is een groep van raadsleden (fractievoorzitters en/of vertrouwenscommissie) daarvoor de gesprekspartner van de burgemeester om te toetsen of hij/zij nog voldoet aan de eisen die door de raad ooit in de sollicitatieprocedure zijn opgesteld in de profielschets. In voorkomende gevallen wanneer er haperingen zijn in het functioneren van de burgemeester overlegt de raad daarover met de Commissaris van de Koning die namens de minister de personeelstaak jegens de burgemeester voert.

3a. Benoeming van de burgemeester
De gemeenteraad selecteert en kiest de burgemeester. De raad stelt een profielschets op – al dan niet in samenspraak met de inwoners. De door de raad vastgestelde profielschets wordt overhandigd aan de Commissaris van de Koning. De Commissaris van de Koning krijgt de sollicitatiebrieven binnen en maakt in de regel een selectie van de kandidaten die geschikt zijn om burgemeester te worden. De vertrouwenscommissie uit de raad – die de gesprekken voert met de kandidaten – heeft het recht om alle sollicitatiebrieven te zien. Bovendien heeft de vertrouwenscommissie het recht om te zeggen wij willen ook deze of die kandidaat uitnodigen, die niet op het lijstje van de Commissaris staat, voor een gesprek met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie uit de raad voert de gesprekken met de kandidaten en komt uiteindelijk tot een voordracht aan de gemeenteraad van een eerste en tweede kandidaat. De gemeenteraad besluit op voorstel van de vertrouwenscommissie welke kandidaat als eerste op de aanbeveling komt te staan. Deze aanbeveling wordt openbaar gemaakt na vaststelling door de gemeenteraad. Op basis van de aanbeveling volgt er een besluit door de minister van Binnenlandse Zaken om de burgemeester te benoemen. Voor meer informatie over de selectie en benoeming van de burgemeester, zie de handreiking.

3b. Herbenoeming van de burgemeester
De gemeenteraad voert in zijn algemeenheid binnen twaalf maanden voor het einde van de ambtsperiode van de burgemeester het gesprek met de burgemeester of hij/zij in aanmerking wenst te komen voor herbenoeming. Het gesprek over herbenoeming door een vertrouwenscommissie uit de raad leidt in de regel tot een aanbeveling om de burgemeester bij de minister van Binnenlandse Zaken voor te dragen voor herbenoeming.

Voor meer informatie over de herbenoeming, zie de handreiking. Raadslid.Nu heeft een stappenplan ontwikkeld om het gesprek als raad met de burgemeester aan te gaan over zijn/haar functioneren. Raadslid.Nu wil met de burgemeesterstool voor de herbenoeming van de burgemeester het belang van goede gesprekken over het functioneren van de burgemeester met de burgemeester onderstrepen. Dit instrument biedt raadsleden concrete handvatten om de relatie van de gemeenteraad met de burgemeester zodanig in te richten dat er sprake is van een gesprek waarin plaats is voor gerichte feedback op het functioneren van de burgemeester.
Raadsleden die lid zijn van Raadslid.Nu kunnen gebruik maken van de volledige burgemeesterstool via deze link. Raadsleden die geen lid zijn van Raadslid.Nu kunnen beperkt gebruik maken van het instrument.

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen