Nog

   


dagen tot de volgende
raadsverkiezingen
van 21 maart 2018!

Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Vergoeding raadsleden blijft voorlopig ongewijzigd

DEN HAAG - De vergoeding die raadsleden ontvangen voor het raadswerk blijft in 2018 (voorlopig) ongewijzigd. Dit blijkt uit de circulaire die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gepubliceerd. In deze circulaire geeft het ministerie aan wat de verhoging van de vergoeding is voor raadsleden, burgemeesters en wethouders per 1 januari 2018 als gevolg van prijsindexatie.


Vastgestelde vergoeding per 2018


Burgemeesters en wethouders wel beter beloond

In tegenstelling tot de vergoeding van raadsleden die ongewijzigd blijft, groeit de bezoldiging die burgemeesters en wethouders krijgen het komend jaar wel. De bezoldiging voor burgemeesters en wethouders stijgt komend jaar met 1,4% structureel en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Deze verhoging voor burgemeesters en wethouders is een gevolg van nieuwe cao-afspraken voor Rijksambtenaren die doorwerken naar burgemeesters en wethouders. De volledige circulaire met alle vergoedingen voor lokale politieke ambtsdragers kunt u vinden via deze link.

 

Oproep Raadslid.Nu om vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten te verhogen

De vergoeding bleef ongewijzigd nadat voormalig minister Plasterk besloot in zijn laatste begroting dat een eventuele verhoging een zaak voor een volgend kabinet is. Dit gebeurde ondanks dat de toenmalig minister tijdens het VNG-jaarcongres aangaf zich hard te willen maken voor een hogere vergoeding.

 

Hogere vergoeding kleine gemeenten

Het algemeen bestuur van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden maakt zich hard voor een verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten. Raadslid.Nu verwijst daarbij ook naar de aanbeveling uit het rapport ‘’Maatwerkdemocratie’’ van de VNG Denktank onder leiding van de huidige minister Ollongren om de verschillen in vergoeding tussen gemeenten te verkleinen. Om deze oproep kracht bij te zetten heeft Raadslid.Nu, in samenspraak met de Vereniging van Griffiers en de VNG, maandag 6 november een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. In deze brief wordt er opgeroepen de vergoeding voor kleine gemeenten te verhogen en hier voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 duidelijkheid over te hebben. 

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 13 november 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar!

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen