Raadslid van de Week

Volg Raadslid.nu via:

Raadslid.nu op Twitter

Facebook

Kennispartners

Mark van Oosterwijk (Goirle)

Raadslid van de Week

Naam: Mark van Oosterwijk 

Raadslid in de gemeente: Goirle

Raadslid sinds: maart 2006

Partij: Pro Actief Goirle

Hoofdberoep: Coördinator Osiris bij Avans Hogeschool

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?

Goirle is een prachtige, veilige en groene woongemeente. Mijn werk is geslaagd als mijn kinderen en kleinkinderen in diezelfde mooie gemeente kunnen wonen, werken en genieten.  

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan.  Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?

Ik beleef dat zeker zo! Het mandaat van de kiezer ligt bij ons en ik ga daar allesbehalve lichtzinnig mee om. De kiezer weet mij en mijn collega’s ook te vinden als zodanig. Het betekent voor mij een grote verantwoordelijkheid, maar ook een groot voorrecht.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil? 

Mijn partij levert in Marijo Immink een ijzersterke wethouder op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Ik heb me persoonlijk verbonden aan de samenwerking met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Door over het eigen belang van mijn gemeente te kijken én daarnaast te werken aan de relatie met (de raden van) deze gemeenten maak ik het verschil.

Is het belangrijk voor de gemeente dat de gemeenteraad eensgezind is?

Breed draagvlak is natuurlijk nastrevenswaardig, maar ik houd niet van een kabbelende, ja-knikkende raadsvergadering. Goede, stevige oppositie is waardevol. Het moet soms wat schuren om scherp te kunnen zijn. Eensgezindheid over de wijze waarop de raad haar werk vormgeeft is wel een voorwaarde. Niets is dodelijker dan een raad die kibbelt over het hoe in plaats van het wat.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?

15 uur per week

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?

Ja, ik trek me die kritiek zeer aan. En niet door die te bagatelliseren. Veel partijen, inclusief de mijne, hebben moeite politiek personeel met voldoende capaciteiten en enthousiasme te rekruteren. Daardoor komen mensen zonder (één van) deze eigenschappen op het pluche. Politieke partijen moeten niet te trots zijn buiten hun eigen clubs de samenwerking te zoeken. Liever vijf capabele mensen van een andere politieke partij dan vijf incapabele van mijn eigen partij.  

Hoeveel burgers zijn er in uw gemeente die langdurige zorg nodig hebben?

Ik zou het niet weten. Ik beperk me graag tot de hoofdlijnen.

Is de rol van de raad verandert door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie? Zo ja, wat is er anders, zo nee, waarom niet? 

De taken in het sociaal domein grijpen direct in op de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners. Dat vereist echt een ander afwegingskader dan bij veel andere taken van de raad. Bovendien is de uitvoering van deze taken grotendeels op afstand van de gemeenteraad. Het beïnvloeden van de regionale beleidsvorming en –uitvoering door de gemeenteraden werkt anders, meer getrapt, dan gebruikelijk was. De Goirlese gemeenteraad moet daar nog erg aan wennen, maar leert bij.

Is de verantwoordelijkheid van de raad door de nieuwe taken en budgetten in het sociaal domein sinds 2014 zwaarder geworden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

Ja, veel zwaarder. De raad draagt de eindverantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in haar gemeente. Ik vind het nogal wat! Het budget van de gemeente Goirle is het afgelopen jaar met tientallen procenten toegenomen vanwege de overheveling van taken, maar de samenstelling en omvang van het politiek personeel is onveranderd gebleven. Ik vind dat onbegrijpelijk. Dit leidt ertoe dat dezelfde raads- en commissieleden in steeds meer en meer lokale en regionale beslis- en overlegstructuren actief zijn. Dat is voor velen niet te combineren met werk en een gezin.  

Gelukkig hebben deze taken in Goirle een zachte landing gemaakt, wat ervoor zorgt dat de raad zich in ieder geval niet mengt of hoeft te mengen in incidenten of casuïstiek.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?

De beleidsvorming in het sociaal domein. Goirle heeft er met durf voor gekozen op een vernieuwende manier resultaatgericht in te kopen. Door als raad vroeg en actief bij de beleidsvorming betrokken zijn is dit beleid zonder tegenstemmers aanvaard in de raad. Het maakt me trots om te zien dat deze raad kennelijk op die manier kan samenwerken zonder ieders politieke achtergrond te verloochenen. 

Bestaat uw gemeente over acht jaar nog?

Waarom zou de volgens Elsevier derde beste woongemeente van Brabant, waar het politiek stabiel is, die geen buitensporige financiële risico’s loopt, die tot nu tot maar één klacht over de nieuwe zorgtaken kreeg en waar de lokale belastingdruk bovendien onder het gemiddelde is over acht jaar niet meer bestaan? Natuurlijk bestaat die nog. Kwaliteit overleeft, niet kwantiteit.  

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Authenticiteit, misschien wel amateurisme. Ik vind de professionalisering van de raad eerder een bedreiging dan een kans. Er is geen behoefte aan meer kennis en meer rekenmeesters. Er is behoefte aan raadsleden die durven af te wegen en durven te kiezen en bovendien eerlijk durven te zijn over die keuzes.

Ik denk dat daarnaast de inbedding van het perspectief van de gemeenteraad in de landelijke politiek noodzakelijk is. De nieuw te vormen commissie raadsleden en griffiers van de VNG is daartoe een goede aanzet. Ik heb me daar dan ook voor gekandideerd.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Blijf dicht bij jezelf, wees authentiek. Relativeer de wereld waar je in terecht komt en gebruik je humor; dat maakt het zoveel leuker.

Stelling: ‘ De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’

Ja, deze stelling is juist. Maar het hoeft niet altijd de vergadering van de gemeenteraad te zijn waarin ik als raadslid mijn zegje doe. De tijd dat dat het enige podium was, is echt voorbij. Ook op tal van andere bijeenkomsten, vergaderingen en wat nog meer zij kan een raadslid invloed uitoefenen.  

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?

Ik zie kaderstelling als belangrijkste taak, omdat controle zonder goede kaders niet mogelijk is en kaderstelling de facto het verlengde van volksvertegenwoordiging is.

Stelling: De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’

Volmondig eens. Het mag hard, direct en pittig zijn, maar respect moet er altijd zijn. Respect betekent ook dat zakelijk en privé niet door elkaar moeten lopen. Een zakelijk conflict hoeft nog geen ruzie in de privésfeer te betekenen.

Stelling: ‘Het hoogste doel van het raadslid is het ten val brengen van de wethouder’

 Onzin! Wie zo denkt, moet stoppen met politiek bedrijven. 

Raadslid.nu | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag | Tel: 070-373 8195 | info@raadslid.nu | Inloggen